Zasady rekrutacji 2017

Zasady rekrutacji 2016/2017 – oddział przedszkolny

 

 

                                              Załącznik do Zarządzenia nr ……dyrektora Publicznej Szkoły             Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem z dnia………………………….

ZASADY REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr OrA.0050.23.2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem

Terminarz rekrutacji

na rok szkolny  2017/2018

 • 15 – 31 marca 2017 roku –   złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 • Do 10 kwietnia 2017  roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
 • Od 15marca –  07.04.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  w  w/w szkole  podstawowej
 • Do 10 kwietnia 2017  roku – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych

 

Zasady rekrutacji

 1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego prowadzone jest na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców lub (prawnych opiekunów) o przyjęcie do oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny dziecka
 • niepełnosprawność dziecka
 • niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych
 • niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych
 • niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 • objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Zapisy

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze złożeniem wniosku dziecka do oddziału przedszkolnego zobowiązani są  rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 2. Druki: „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego” lub „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” można otrzymać  w sekretariacie  szkoły .Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2017 roku. Oddział przedszkolny, do 07.04.2017 r. do klasy pierwszej.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

2) wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w formie listy  zawierającej imiona i nazwiska,

3) podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń – listy kandydatów przyjętych   w formie  listy zawierającej imiona i nazwiska,

5. Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.