RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów)

 

   Na podstawie  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE)Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

    nr 2 w Rudniku nad Sanem informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest

    Publiczna Szkoła Podstawowa nr2 w Rudniku nad Sanem ul. Piłsudskiego7,37 -420 Rudnik nad

    Sanem www.psp2rns.net.pl, superdwojka@poczta.onet.pl zwana dalej Administratorem. Administrator 

    prowadzi operacje przetwarzania  danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań,  

    zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich

    przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

    wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się

     kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w

     Rudniku nad Sanem ul. Piłsudskiego 7, 37-420 Rudnik nad Sanem lub e mail: superdwojka@poczta.onet.pl

3.Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

    interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

4. Okres przechowywania danych :  Dokumentacja przechowywana jest w szkole i podlega archiwizacji

    zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

 

 

4. W związku z przetwarzaniem  danych przysługuje  Państwu prawo do:

      1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia

           lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      3) przenoszenia danych,

      4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy

           prawnej do ich przetwarzania.

 

 

Administrator Danych Osobowych

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

w Rudniku nad Sanem