PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  (WERSJA SKRÓCONA)

 • Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa bez objawów chorobowych i nie będąca na kwarantannie.
 • Każda osoba wchodząca do budynku szkoły musi mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczona instrukcją.
 • Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren szkoły  i przemieszczać się po różnych jej pomieszczeniach.
 • Rodzice, w sprawach szkolnych kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły za pomocą e-dziennika, telefonicznie, a w sytuacjach wymagających kontaktu osobistego po uprzednim zgłoszeniu.
 • Opłaty za obiady i inne wpłaty przyjmuje wychowawca klasy.
 • Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz dystans społeczny.
 • Maseczki muszą być stosowane w czasie przerw, w miejscach wspólnie użytkowanych, natomiast po zajęciu miejsca w ławce w klasie uczeń może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 • W przypadku, gdy temperatura jest równa albo przekracza 38°C uczeń/pracownik nie przychodzi do szkoły.
 • W czasie przerw uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z wyznaczonym czasem jej pracy i regulaminem.
 • Tylko bibliotekarz podaje i odbiera od czytelnika  książki. Uczeń nie może podchodzić do półki z książkami.
 • W czytelni równocześnie może przebywać maksymalnie 10 uczniów.
 • Z komputera w czytelni może korzystać tylko samodzielnie jeden uczeń.
 • Nie wolno samemu w domu dezynfekować zwracanych książek żadnymi preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować również ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Zajęcia świetlicowe rano i do godziny 15.00 po południu odbywają się w ustalonych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po 15.00 dzieci pozostają pod opieka 1 nauczyciela.
 • Po godzinach przyprowadzania  dzieci wejście do szkoły od strony szatni jest zamknięte. Na teren szkoły można jedynie wejść wejściem głównym.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 – 2 metry.
 • Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówki i na jej podwórku.
 • Rodzice wchodzący do korytarza szatni powinni zdezynfekować ręce.
 • Rano po przyprowadzeniu dziecka do szkoły pracownik szkoły w szatni dezynfekuje mu ręce. Następnie dziecko samodzielnie przebiera się w szatni i udaje się do świetlicy.
 • Rodzic przechodzący po dziecko do godz.14.30 czeka na przyprowadzenie dziecka przez pracownika szkoły. Po godz. 14.30 rodzic zatrzymuje się przy oknie świetlicy i po okazaniu twarzy oraz za pomocą dzwonka zgłasza chęć odbioru dziecka.