Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. z 2020 r. poz. 1386)
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)

 1.  Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 12 sierpnia 2020 r.

§ 1

Cel i przedmiot procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej SARS-CoV-2 w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

§ 2

Modele funkcjonowania szkoły

 1. W roku szkolnym 2020/2021 standardowym sposobem organizacji nauki będą zajęcia stacjonarne odbywające się w szkole.
 2. W przypadku pojawienia się zagrożenia dla uczniów i pracowników placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne.
 3. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na terenie Rudnika nad Sanem i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły.
 4. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 3, mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii będzie utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub  

w inny sposób

 • Kształcenie mieszane może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.

§ 3

Organizacja nauczania zdalnego

 1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami na okres nauczania zdalnego ustala zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów i sposób ich realizacji.
 2. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – Skype, platform edukacyjnych, e-dziennika.
 3. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor informuje organ prowadzący tę jednostkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie zdalne dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów epidemicznych.
 5. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii podejmuje decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w placówce.
 6. Dyrektor szkoły zgłasza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informację o zachorowaniu na SARS-CoV-2 wśród uczniów lub personelu.
 • W okresie zawieszenia zajęć dyrektor w szczególności:
 • ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej,
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,
 • określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach,
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania  

z obowiązkowych zajęć wynikających z ramowych planów nauczania w poszczególnych klasach oraz innych zajęć realizowanych w szkole, w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych

zajęć.

 • ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych – za pomocą e-dziennika,
 • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji – zgodnie z harmonogramem konsultacji ustalonych podczas nauczania stacjonarnego,
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach-za pomocą e-dziennika,
 • ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
 • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie realizacji zadań  

w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjnych.

8. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

9.  Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej

przez placówkę działalności opiekuńczo-wychowawczej.

 1. Zajęcia te, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa.
 2. Każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły musi mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczona instrukcją.
 3. Osoby wchodzące na teren szkoły w budynku głównym wpisują się do zeszytu gości.
 4. Rodzice/opiekunowie lub osoby nieupoważnione nie mogą wchodzić na teren szkoły 

 i przemieszczać się po różnych jej pomieszczeniach bez zgody pracownika szkoły.

 • Rodzice, w sprawach szkolnych kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem, dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego, telefonicznie, a w sytuacjach wymagających kontaktu osobistego po uprzednim zgłoszeniu.
 • Opłaty za obiady i inne wpłaty przyjmuje wychowawca klasy.
 • Na terenie szkoły zorganizowane są 2 izolatoria: na parterze w gabinecie higienistki-sala nr1F i na II piętrze -sala nr 20A.
 • Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz dystans społeczny.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek.
 • Maseczki muszą być stosowane w czasie przerw, w miejscach wspólnie użytkowanych, natomiast po zajęciu miejsca w ławce w klasie uczeń może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
 • Z świetlicy korzystają uczniowie zapisani do danej grupy ustalonej adekwatnie do  wieku dzieci. Grupa nie może przekraczać 25 osób na 1 opiekuna.
 • W czasie sezonu grypowego lub znalezienia się w strefie żółtej/czerwonej w szkole będzie mierzona temperatura ciała pracownikom  i uczniom przy wejściu do szkoły.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 • Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. 

 Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

 1. W przypadku, gdy temperatura jest równa albo przekracza 38°C uczeń/pracownik nie przychodzi do szkoły.
 2. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym u dziecka wynosi 38°C lub wyżej należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 3. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 4. Należy organizować zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia świetlicowe w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

§ 5

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. zasłaniania ust i nosa  maseczką lub przyłbicą przy wchodzeniu  

i wychodzeniu ze szkoły, w szatni, na korytarzu i podczas oczekiwania na obiad.

§ 6

Biblioteka szkolna

 1. Na drzwiach do biblioteki znajdują się informacje o godzinach pracy biblioteki szkolnej  

i regulaminie korzystania z niej.

 • Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach.
 • W trakcie zwrotu książek w  bibliotece należy zachowywać dystans społeczny i nie należy tworzyć skupisk.
 • Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce/przyłbicy.
 • Tylko bibliotekarz podaje i odbiera od czytelnika  książki. Uczeń nie może podchodzić do półki z książkami.
 • Z pomieszczenia czytelni uczniowie mogą korzystać tylko w celach edukacyjnych.
 • W czytelni równocześnie może przebywać maksymalnie 10 uczniów.
 • Z komputera w czytelni może korzystać tylko samodzielnie jeden uczeń (2 stanowiska).
 • Nie wolno samemu w domu dezynfekować zwracanych publikacji żadnymi preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować również ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 • Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne na terenie biblioteki.
 • Materiały są opisywane datą zwrotu i odkładane do kwarantanny (trzy doby).
 • Pomieszczenia biblioteki są systematycznie wietrzone.
 • Regularnie czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.

§ 7

Zajęcia pozalekcyjne

 1. Za organizację i bezpieczeństwo na zajęciach odpowiedzialny jest prowadzący.
 2. Uczestnicy muszą przestrzegać ogólnych procedur obowiązujących w szkole  

z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

 1. Zajęcia muszą odbywać się w ustalonych stałych salach i terminach. O zmianach organizator informuje dyrektora.
 2. Informacje dotyczące zajęć będą dostępne na tablicy informacyjnej szkoły.

§ 8

Organizacji opieki w świetlicy

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji dyrektor przygotowuje listy i wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 3. Zajęcia świetlicowe organizowana są w godzinach 6.30- 8.00 oraz 11.30 -16.00.
 4. Zajęcia świetlicowe rano i do godziny 15.00 po południu odbywają się w ustalonych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Po 15.00 dzieci pozostają pod opieka 1 nauczyciela.
 5. Po godzinach przyprowadzania  dzieci wejście do szkoły od strony szatni jest zamknięte na klucz. Na teren szkoły można jedynie wejść wejściem głównym.
 6. W grupie może przebywać maksymalnie do 25 uczniów.
 7. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 8. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 9. Salę świetlicową należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 10. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą, w każdej

przestrzeni, wynoszący min. 1,5m.

 1. Zaleca się przebywanie na placu zabaw należącym do placówki z uwzględnieniem

 zachowania bezpiecznej odległości. Grupy nie mogą się łączyć na placu zabaw.

 1. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 2. Po przyjściu z placu zabaw dzieci myją ręce.
 3. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki np. na teren siłowni lub innych placów zabaw poza obrębem szkoły.
 4. Nauczyciele świetlicy uczą dzieci prawidłowego mycia rąk i przypominają o zasadach higienicznych.

§ 9

Przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 – 2 metry.
 2. Rodzice mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówki i na jej podwórku.
 3. Rodzice wchodzący do korytarza szatni powinni zdezynfekować ręce.
 4. Rodzice nie mogą przemieszczać się na terenie szkoły.
 5. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci jednym wejściem od szatni.
 6. Rano po przyprowadzeniu dziecka do szkoły rodzice lub pracownik szkoły w szatni dezynfekuje mu ręce. Następnie dziecko samodzielnie przebiera się w szatni i udaje się do świetlicy.
 7. Rodzic przechodzący po dziecko do godz.14.30 czeka na przyprowadzenie dziecka przez pracownika szkoły. Po godz. 14.30 rodzic zatrzymuje się przy oknie świetlicy i po okazaniu twarzy za pomocą dzwonka zgłasza chęć odbioru dziecka.
 8. Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do korytarza szatni ze swoim dzieckiem w sytuacji, gdy nie ma innych dzieci lub rodziców.

§ 10

Obowiązki uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych , którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń przebiera się w swojej  szatni i zostawia ubranie w wyznaczonym miejscu. Na obuwie zmienne posada worek, do którego je chowa po lekcji.
 3. Po wejściu do budynku szkoły uczeń musi zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 4. Uczeń  musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Rodzic ma obowiązek kupić dziecku maseczkę/przyłbicę oraz może zaopatrzyć dziecko w rękawice i osobisty płyn dezynfekujący. Mydło, ciepłą wodę, ręczniki papierowe i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
 5. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

§ 11

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w   szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym zaraz po przybyciu do placówki oraz w trakcie przebywania dziecka w placówce, gdy zostaną zaobserwowane objawy chorobowe.
 3. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 5. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 37, 5C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 7. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek,  niepotrzebnych przedmiotów. Zabierają części garderoby z szatni przy odbieraniu dziecka ze szkoły.
 8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa, ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może przytulić się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
 2. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 3. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi 

 i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji. 

 1.   Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły- korytarz szatni.

§ 12

Obowiązki nauczycieli

 z świetlicy i przed obiadem.

 • Nauczyciele wychowania fizycznego organizują wejście i wyjście uczniów na salę gimnastyczna: z I piętra- kl. IV, V, VIA, VIB i VIII lub parteru -klasa VII.
 • Zapoznają uczniów i rodziców z procedurami bezpieczeństwa.
 • Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 • O każdym wyjściu poza teren szkoły informują dyrektora szkoły.
 • Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 • Unikają organizowania się większych skupisk dzieci.
 • Nauczyciele korzystają wyłącznie z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych.

§ 13

Obowiązki pracowników szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostają       w  domu   i    zawiadamiają   o   tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 

 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.

 1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 2. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 3. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami.

 1. Pracownicy obsługi w kontaktach z uczniami mają zasłonięte usta i nos maseczką i pracują w rękawiczkach.
 2. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek zdezynfekowania rąk  i przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 3. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 4. Wszelkie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowywania posiłków należy wykonywać bez udziału dzieci. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych personel placówki korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek oraz fartuchów ochronnych.
 6. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 7. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
 8. Po zakończeniu pracy klasy wietrzą sale zajęć, dezynfekują  zabawki, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami.
 9. Każdego dnia systematycznie myją podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 10. Przy przyjmowaniu z zewnątrz przez pracownika jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej.

§ 14

Przygotowywania oraz podawania posiłków

 1. Poza ogólna procedurą uwzględnioną w HACCP placówki zaleca się, aby na terenie kuchni przebywała tylko jedna osoba.
 2. Posiłki będą spożywane zmianowo na 3 przerwach i przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 3. Uczniowie przed obiadem myją ręce.
 4. Uczniowie sami odbierają talerze i sztućce od wyznaczonego pracownika.
 5. Po każdej grupie obiadowej będą dezynfekowane blaty stołów i poręcze krzeseł.
 6.  Wszelkie czynności związane z przygotowywaniem posiłków wykonywane są w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rękawicach jednorazowych.
 7. Wielorazowe naczynia oraz sztućce myte są w zmywarce.
 8. Wszelkie powierzchnie w kuchni zostają zdezynfekowane specjalnie przeznaczonym środkiem.

§ 15

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 lub personelu placówki

 1. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia/pracownika koronawirusem opracowane przez specjalistę do spraw BHP i zostały dołączone do poniższego dokumentu.

§ 16

Postępowanie w przypadku strefy żółtej lub czerwonej

 1. Szkoła postępuje zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 2. Po przyjściu do szkoły pracownikom i uczniom zostanie zmierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym.
 3. Nastąpi ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym  

w strefach wydzielonych.

 • Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 17

Postępowania końcowe

 1. Procedura może zostać znowelizowana po zmianie przepisów prawa wydanymi przez MEN, MZ, GIS i inne instytucje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju, powiecie lub gminie.
 2. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się uczniów.Nauczyciele, pracownicy  

i rodzice/opiekunowie uczniów potwierdzają ich znajomość podpisem.

 • Procedura wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r . i obowiązuje do czasu
 • zniesienia epidemii bądź zmiany przepisów.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia                     dziecka/ucznia koronawirusem w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2   w Rudniku nad Sanem.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, złe

    samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz podwyższona temperatura powyżej 37stopni,

    wychowawca/nauczyciel zgłasza fakt dyrektorowi placówki.

2. Wyznaczony przez dyrektora pracownik odprowadza wychowanka do wyznaczonego,  

    odrębnego pomieszczenia –izolatki zachowując wszystkie środki ostrożności.

3. Dyrektor zawiadamia Rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej, niepokojącej

    sytuacji.

4. Rodzic /prawny opiekun powinien w jak najszybszym czasie zadzwonić na specjalną  

    całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji  

    podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800190590 lub do Stacji Sanitarno-

    Epidemiologicznej lub 112.

5. W razie utrudnionego kontaktu z Rodzicem /prawnym opiekunem dyrektor powiadamia  

     w/w instytucje.

6. Dziecko wraz z opiekunem oczekuje na Rodzica w wyznaczonym pomieszczeniu,                    

    w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci i personelu.

7. Dyrektor ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek oraz sporządza

    listę osób obecnych w tym czasie w obiekcie, w którym przebywał wcześniej odizolowany  

    wychowanek.

8. Dyrektor zarządza przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni dotykowych zgodnie z 

    procedurami.

9. Dyrektor powiadamia Głównego Inspektora Sanitarnego i postępuje zgodnie z wytycznymi  

    ze stronygov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały

    kontakt z zakażonym.

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia                     pracownika koronawirusem w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2                                               w Rudniku nad Sanem.

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak: uporczywy kaszel, złe

    samopoczucie, trudności w oddychaniu oraz podwyższona temperatura powyżej 37 stopni,  

    pracownik zgłasza fakt dyrektorowi placówki, nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu      

    i dzwoni na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej  

    postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800190590 lub do Stacji

    Sanitarno-Epidemiologicznej lub 112.

2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy

    niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,  dyrektor niezwłocznie

    odsuwa pracownika od obowiązków i kieruje do wyznaczonego, odrębnego pomieszczenia

    –izolatki zachowując wszystkie środki ostrożności.

3. W tym czasie dyrektor wstrzymuje przyjmowanie wychowanków, powiadamia Stację  

    Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Dyrektor sporządza listę osób obecnych w tym czasie w obiekcie, mogących mieć kontakt

    z potencjalnie zakażoną osobą.

5. Ustala się obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik. Przeprowadza się  

    dezynfekcję powierzchni dotykowych zgodnie z procedurami.

6. Stosuje się zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu,

    czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek